Stem

st_00049_b

NITTO 90 FORGED ステム

st_00037_a

SAKAE SR80 ステム

st_00034_b

サカエ SR ステム MTS-100

st_00032_a

Win BMX ステム

st_00027_a

メーカー不明 ステム

st_00024_n

NITTO ステム

st_00022_a

NITTO-75 天返しステム

st_00047_n

SAKAE 110 アヘッドステム

st_00046_n

SAKAE 90 アヘッドステム